LIMIT STARTUJĄCYCH 200 maratończyków.

1. ORGANIZATOR

Henryk Huzar przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerzystów " Odjechani – TEAM.PL”

2. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor : Wacław Żurakowski
Sędzia główny : Robert Janik
Sędzia Mety : Oskar Szproch
Sędzia trasy : Motocyklowa Grupa Medialna Hornet

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

08.06.2019 – 09.06.2019

Baza Maratonu - Ośrodek Wypoczynkowy IRENA w Niesulicach nad Jeziorem Niesłysz .
Start : Baza Maratonu Niesulice : czas startu podany zostanie później .
Meta : Baza Maratonu Niesulice 
Harmonogram : 
07.06.2019 ( piątek )
godz. 10.00-20.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu 
godz. 18.00- 20.00 – odprawa techniczna w Biurze Maratonu 
godz. 20.00-22.00 – wspólna kolacja 
08.06.2019 ( Sobota ) Start 08:00 grup 6 osobowych co 5 minut 
09.06.2019 ( Niedziela ) Uroczyste zakończenie w Bazie Wyścigu o godzinie 17:00 
Zamknięcie Maratonu godz. zostanie podana później - limit czasu przejazdu 501 km 33 godziny

4. NOCLEGI

OW KORMORAN Niesulice
OW IRENA Niesulice : - Równocześnie tutaj znajdować się będzie :
Biuro Maratonu
Odprawa Techniczna
Pole biwakowe

5. CEL ULTRAMARATONU

Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 501 km Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.
Kwalifikacja do BBT 1008km 2020 r to ukończenie 501 km Non Stop w limicie 24 godzin
Kwalifikacje do Duży Piękny Zachód 1001 km Non Stop 2019 w limicie 33 godzin

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Maraton 501 km wymagają bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
Odbędzie się na terenie pagórkowato – górzystym z sumą przewyższeń około 5400 m 
Na starcie uczestnicy podzieleni będą na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut. ( Open i Solo ) 
Uczestników dla 501 km obowiązuje limt czasu : 33 godzin dla 501 km ( Solo i Open )
Duży Punkt Kontrolny dla 501 km -na około 270 – 280 km Karpacz Camp 66 - ciepły posiłek , możliwość wzięcia prysznica i spania oraz przepak 
Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość od 5- 6 w zależności od możliwości organizacyjnych – przwidywana lokalizacja to : Kozuchów ,Dąbrowa Bolesławiecka , Kaczorów , Karpacz , Koscielniki , Żagań , Lubsko .
Meta Baza Maratonu Niesulice – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek oraz mozliwość prysznica 
Maraton zostanie rozegrany w kategoriach : Solo i Open 
Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
Opis trasy oraz rozmieszczonych PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów .

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.
Obowiązkowe wyposażenie:
Kask sztywny.
Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone).
Dowód osobisty.
Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
wsparcie żywnościowe na 4-5 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
wsparcie żywnościowe na DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
ciepły posiłek na mecie
torbę na przepak
elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)
numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach zawodnika
ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
upominki od sponsorów
udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej
pamiątkowy medal wraz z imiennym certyfikatem ukończenia maratonu (dla osób które ukończyły maraton )
koszulkę kolarską dla osób które wniosny opłatę za koszulkę  z możliwością dokupienia spodenek ( dla osób które ukończyły maraton ) 

8. KARY

Kary regulaminowe

• brak potwierdzenia swojej obecności na PK* (w książce zawodnika lub na liście startowej PK*)
(kara czasowa 1 godz za każdy brak wpisu karta/lista) w przypadku zamknięcia PK - podbicie karty
na najbliższej stacji paliw/sklepie. W przypadku gdy zawodnik zapomni/zniszczy/zgubi kartę – potwierdzenia należy
dokonać na dowolnej kartce.
• brak widocznego dla kierowców numeru startowego – tył (plecy/plecak/sakwa); brak numeru na
kasku, brak świateł w nocy – (każdorazowo kara czasowa 1 godz)
• korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich na PK i poza PK, za wyjątkiem innych
zawodników, (każdorazowo kara czasowa 2 godz) (nie dotyczy kategorii TEAM, oraz w sytuacjach
uzyskania zgody sędziego głównego)
• korzystanie z podwiezienia (dyskwalifikacja)
• holowanie przez inny pojazd lub niezachowanie bezpiecznej odległości (kara czasowa do 12
godz)
• jazda w grupie powyżej 15 osób (kara czasowa 1 godz. dla każdego zawodnika z grupy)
• zaśmiecanie trasy wyścigu (każdorazowo kara czasowa 15 min)
• zgłoszenie organizatorowi przez służby porządkowe nieprzestrzegania przez zawodnika przepisów
ruchu drogowego, (kara czasowa 12 godz)
• zmiana trasy bez powiadomienia sędziego głównego i zgody organizatora (np. obwodnice, skróty itp. )
(za każdy pominięty 1 km trasy -15 minut)
• zjechanie z obszaru widoczności w trasy, lub zatrzymanie się poza wyznaczonymi miejscami bez
powiadomienia organizatora (kara czasowa 1 godz)
• jazda zawodnika OPEN za zawodnikiem SOLO w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż
5min (kara czasowa 1 godzina dla zawodnika OPEN) zawodnik SOLO jest zobowiązany zgłosić
ten fakt sędziemu/organizatorowi. W przypadku braku zgłoszenia kara czasowa obejmuje obydwu zawodników.
• jazda zawodnika SOLO za zawodnikiem OPEN w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż
5min (kara czasowa 1 godzina)
Kary porządkowe dotyczące sposobu poruszania sie po drogach
• jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (bezwzględna dyskwalifikacja)
• przejazd przez zamknięte rogatki kolejowe (kara czasowa 6 godz)
• jazda w nocy (21:00–5:00) bez wymaganego oświetlenia (kara czasowa 1 godziny i
zatrzymanie do uzupełnienia brakującego oświetlenia)
• za każde stwierdzone naruszenie ustawy o ruchu drogowym uznaniowo (kara czasowa 15min –
12h)
otrzymanie od służb mundurowych informacji, ostrzeżenia, lub mandatu karnego za stwarzanie
bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia. (W zależności od wagi wykroczenia kara czasowa od
12 godz do dyskwalifikacji dla każdego z podanych nr zawodnika)
• jazda drogami ekspresowymi - kara czasowa 2 godz za każdy 1 km)
• przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle (kara czasowa 6 godz)
• jazda w grupie więcej niz. poboczem + prawym pasem drogi (z wyjątkiem zmiany pasa ruchu podczas
skrętu w lewo) (kara czasowa 1 godziny)
• przekroczenie ciągłej linii, jazda pod prąd (od 1 godz do 12 godz).


Zgłaszanie protestów


• wszelkie protesty należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenie wyścigu (limitu czasu przejazdu
ostatniego zawodnika)
• protest zostanie rozpatrzony po wniesieniu kaucji 100PLN do sędziego głównego/organizatora. (W
przypadku potwierdzenia zasadności protestu kaucja zostanie zwrócona)
• jeden protest może dotyczyć 1 zdarzenia
• protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie
*PK – punkt kontrolny

 

9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia


Opłata rejestracyjna  ;

w terminie 7 dni od zgłoszenia 

 60 ,00 PLN na każdego uczestnika (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)


Opłata startowa :


350,00 PLN  z koszulką kolarską( Solo i Open ) 

260,00 PLN bez koszulki kolarskiej ( Solo i Open ) 


Termin wpłaty:


do 30.04.2019; 350.00 PLN z koszulka 
po 30.04.2019 ; 450,00 PLN z koszulką 

do 30.04.2019 ; 260,00 PLN bez koszulki

po 30.04.2019 ; 360,00 PLN bez koszulki 

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w piątek , ciepły posiłek w niedzielę ( impreza zakończeniowa) oraz umożliwia do korzystanie z infrastruktury BAZY.
· do 30.04.2019; 50 PLN /os.
·po 30.04.2019; 60 PLN /os.

10. REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.
· do 15.05.2019 Zwrot 75 % opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
· po 15.05.2019 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.


Wpłaty - Nr rachunku :

Adam Huzar
62-045 Pniewy ul.Turowska 48
36 1240 1747 1111 0010 8680 6968

z dopiskiem PIĘKNY ZACHÓD oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE .

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Henryk Huzar pod nr telefonu 603 94 28 70 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.