Regulamin Mistrzostw Polski 2021

REGULAMIN MP 1000 KM

I Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie Kolarskim

1. Organizator:

http://ultracycling.pl/ , http://pieknyzachod.eu/

2. Partnerzy:

3. Dyrektor Zawodów: Henryk Huzar

4. Biuro Zawodów: Hotel Łężeczki lub OW Ireena Niesulice 

5. Sędzia Główny:  

6. Pomiar czasu: BB Tracker Usługi Lokalizacyjne

7. Patronat honorowy:

8. TERMIN i MIEJSCE ULTRAMARATONU :

a) Termin: 03 – 05 września 2021

b) Miejsce Startu i Mety: Hotel Łężeczki ( Posnania ) lub OW Irena Niesulice 

c) Mistrzostwa Polski odbędą się w ramach trwania ultramaratonu kolarskiego Duży Piękny Zachód – „ Huzar Cup „ 1001 km Non Stop

9. BIURO MARATONU : Hotel Łężeczki

10. START : od 14:00  co 3 minuty

a) Liczebność to 35  zaproszonych uczestników uczestniczek  w kategorii  SOLO

b) Informacja o czasie startu uczestnika zostanie opublikowana na stronie Organizatora

11. Cel mistrzostw :

a) wyłonienie najlepszych utramaratończyków kolarskich

b) cel sportowy - pozwoli porównać wyniki osiągane poprzez poszczególnych zawodników na tle innych utramaratonów w bezpośredniej rywalizacji

c) wymiana doświadczeń związanych z podglądaniem rywali (ich techniki, sprzętu) oraz bezpośrednio w rozmowach budowania więzi wynikających ze sportowego ducha walki

d) popularyzacja maratonów kolarskich

e) marketing i promocja sponsorów.

12.UCZESTNICTWO W MISTRZOISTWACH ODBYWA SIĘ NA ZASADZIE IDYWIDUALNEGO IMIENNEGO ZAPROSZENIA :

a) Potwierdzenie przyjęcia zaproszernia należy dokonać poprzez Internet w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej : http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia

b) Potwierdzeniem zaproszenia jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w kwocie 250 ,00  zł na konto Organizatora

c) Opłatę rejestracyjną należy wpłacić do : 25 sierpnia 2021

d) Nazwa i Numer rachunku : Adam Huzar 62-045 Pniewy ul.Turowska 48

36 1240 1747 1111 0010 8680 6968 z dopiskiem Mistrzostwa Polski

e) W przypadku rezygnacji ze startu w mistrzostwach opłata rejestracyjna  nie będzie zwracana.

13. Warunki uczestnictwa:

a) Zawody mają charakter Mistrzostw Polski

b) Prawo startu mają wyłącznie zaproszeni uczestnicy

c) Mistrzostwa rozegrane zostaną w kategorii SOLO

14. TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW

a) Start co 3 minuty od godz.14:00

b) Limit czasu dla dystansu 1000 km Mistrzostw Polski to 50 h

c) W przypadku przekroczenia limitu czasu 50 h uczestnik mistrzostw będzie miał mozliwość zaliczenia ukończenia dystansu na zasadach regulaminu obowiązujego dla ultramaratonu Duży Piękny Zachód – „ Huzar Cup „ 1001 km Non Stop

d) Trasa zgodna z regulaminem Duży Piękny Zachód 1001 km Non Stop Huzar Cup :

regulamin http://pieknyzachod.eu/index.php/regulamin/regulamin-1001-km-non-stop

trasa http://pieknyzachod.eu/index.php/trasa/trasa-1001-km

15. Ubezpieczenie i odpowiedzialność:

a) każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

b) Potwierdzając zaproszenie do uczestnictwwa w mistrzostwach (w formie pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

„Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora zawodów. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność Organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni.

Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i potwierdzam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą „I Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie Kolarskim”. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu mistrzostw i wypełniłem formularz zaproszenia zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organiuzatora Mistrzostw zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą „I Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie Kolarskim ”. Dane osobowe związane z rejestracją i pomiarem czasu przetwarzać będzie :

Do danych dotyczących uczestnika zawodów przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.”

c) Organizator nie ubezpiecza uczestników w zakresie NNW podczas zawodów, jednak zaleca uczestnikom zawodów dodatkowe ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków,

d) Zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieżą należy do obowiązków każdego zawodnika i Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki,

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób trzecich,

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy uczestnika,

g) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją mistrzostw nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach,

h) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora,

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność ponosi uczestnik,

j) W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów,

k) Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

16. Zawodnikom zabrania się :

a) skracania wyznaczonej trasy,

b) utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami, zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy.

c) Używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów,

d) Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania wyścigu. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.

f) Zakazana jest wymiana roweru podczas wyścigu,

g) Zawodnik zobowiązany jest być w stanie trzeźwym i nie może być pod wpływem żadnych środków odurzających,

h) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne.

17. Zawodnicy walczą o Tytuł Mistrza Polski

a) Zwycięzcy i zwyciężczynie otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce – medale i statuetki.

b) Zdobywca I miejsca ( Tytułu Mistrza Polski ) będzie miał ufundowaną indywidualną imienna koszulkę zawierającą Tytuł Mistrz Polski w Ultramaratonie Kolarskim

c) Pozostali uczestnicy będą mogli nabyć koszulki z napisem uczestnik Mistrzostw Polski na indywidualne zamówienia - odpłatnie

d) Warunkiem przyznania tytułu mistrzowskiego kobiet  będzie udział minimum 5  zawodniczek

18. Warunki techniczne:

a) zakazane są rowery wspomagane elektrycznie lub w jakkolwiek inny mechaniczny sposób,

b) zawodnik zobowiązany jest do startu z oryginalnym numerem startowym wydanym przez Organizatorów,

c) Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik wyścigu,

d) numer startowy należy przyczerpić na sztycy pod siodełkiem

e) warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sztywnego kasku ochronnego,

f) Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Mistrzostw niezależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora dzwoniąc pod numer telefonu podany w dniu startu

g) W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji,

h) Mistrzostwa będą przeprowadzane przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce,

i) Uczestnicy Mistrzostw muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań,

j) Uczestnicy pokonują trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie,

k) Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikacje. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy niestosowania się do przepisów regulaminu,

l) Mistrzostwa odbędą się bez względu na pogodę,

m) Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na punkcie kontrolnym PK i DPK oraz w napotkanych po drodze punktach handlowych,

p) Startujący zobowiązani są posiadać telefon komórkowy podczas Mistrzostw (numer podany w zgłoszeniu).

19. Organizator zapewnia:

a) posiłki regeneracyjne na PK i DPK oraz napoje i owoce w punktach żywieniowym na trasie Mistrzostw – PK i DPK są wyznaczone tak jak dla dystansu Duży Piekny Zachód „ Huzar Cup „ 1001 km Non Stop

b) dostęp do urządzeń sanitarnych,

c) numery startowe wydawane zgodnie z Regulaminem,

e) obsługę sędziowską,

f) pomiar czasu wraz z możliwością dostępu do wyników natychmiast po ukończeniu wyścigu przez zawodnika. Czas ten będzie traktowany jako nieoficjalny do momentu ogłoszenia wyników przez Sędziego Głównego.

g) pomoc medyczną na DKP  - 

h) pamiątkowy medal za ukończenie Mistrzostw ,

j) imienny certyfikat ukończenia Mistrzostw

k) upominki od sponsorów (w miarę możliwości).

20. Protesty do Sędziego Głównego można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

a) Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ukończeniu Mistrzostw

b) Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

c) Czas wywieszenia wyników określa Organizator.

d) Brak znajomości regulaminu nie chroni przed konsekwencjami jego postanowień.

e) Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania Mistrzostw a wynikające w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez przedstawiciela Komisji Sędziowskiej.

21.W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie:

• Sędzia Główny zawodów,

• Przedstawiciel Organizatora.

22.UWAGA !

Podczas zawodów możliwa jest kontrola antydopingowa przez kontrolerów z Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA)